Cảm Âm

Cảm Âm Em Gái Mưa Tone G4Cảm Âm Em Gái Mưa Tone G4
#camamemgaimuag4 #camamsaotrucg4 #emgaimuag4
Cảm âm Em Gái Mưa
Sol Sol Đô Rê Mi Sol, Rê Mi Sol Mi Rê
Sol Sol Đô Rê Mi Sol, Rê Mi La Sol Mi
Sol La Sol La ĐÔ2 La, La Sol Mi Rê Mi Sol Mi
Sol La Rê Mi Sol Mi, Rê Đô-Rê Đô

Đô Mi Sol ĐÔ2 Si Mi… ĐÔ2 Si Mi… Rê Mi -Si
Đô Mi Sol La Sol Đô… La Sol Rê Sol Mi Rồi…
Đô Mi Sol ĐÔ2 Si Mi… ĐÔ2 Si Mi… Rê Mi- Si
Si ĐÔ2 Si La… La La la Sol# La Si

La Si ĐÔ2 La Si ĐÔ2 Si ĐÔ2 MI2 Fa RÊ2 RÊ2
Si ĐÔ2 RÊ2 Si ĐÔ2 RÊ2 Si RÊ2 Si Sol MI2 MI2
La ĐÔ2 RÊ2 MI2 ĐÔ2 La RÊ2, Si-ĐÔ2-RÊ2 Si Sol ĐÔ2
ĐÔ2 ĐÔ2 Mi Fa ĐÔ2 ĐÔ2, ĐÔ2 RÊ2 ĐÔ2 Si ĐÔ2 RÊ2#

La Si ĐÔ2 La Si ĐÔ2 Si ĐÔ2 MI2 Fa RÊ2 RÊ2
Si ĐÔ2 RÊ2 Si ĐÔ2 RÊ2 Si RÊ2 Si Sol MI2 MI2
ĐÔ2 ĐÔ2 Mi Fa ĐÔ2 ĐÔ2, ĐÔ2 RÊ2 ĐÔ2 Si La
La ĐÔ2 RÊ2 MI2 ĐÔ2 La RÊ2, Si-ĐÔ2-RÊ2 Si Sol ĐÔ2
ĐÔ2 ĐÔ2 Mi Fa ĐÔ2 ĐÔ2, ĐÔ2 RÊ2 ĐÔ2 Si La

MUASAOTRUC.NET

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *